Direct van fabrikant, géén tussenhandel!

Privacybeleid Leppink BV

https://www.lierenshop.EU

Over ons privacybeleid

Leppink BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en Geerts zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stelen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Leppink bv. de ingangsdatum voor de geldigheid van Dèze voorwaarden is 19/04/2018, ontmoette het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar Dèze gegevens voor woorden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden Dèze gegevens eventueel ontmoette derden kunnen woorden gedeeld. Leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en schoffel wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke recht u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte eventueel. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze tabel Contactpersoon voor privacyzakenU vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij Dèze (overleden) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Eventueel die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden ontmoette Dèze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen eventueel verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Shock Media B.V.

Wij nemen webhosting-en e-maildiensten af van [aanbieder]. [aanbieder] verwerkt eventueel namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan Dèze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen eventueel. [aanbieder] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genoom om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw eventueel te voorkomen. [aanbieder] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Anders Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van anders. Dèze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Anders heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. Shock media B. V. schok Media B.V. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van shock media B. V. schok Media B.v.. Dèze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies nl corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shock media B. V. schok Media B.V. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaling Processors

Omnikassa / Payapl

voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [aanbieder]. [aanbieder] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-van creditcardnummer. [aanbieder] heeft passende technische nl organisatorische maatregelen genoom om uw eventueel te beschermen. [aanbieder] behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens ontmoette derden te delen. [aanbieder] deelt in het zelfstandig van een aanvraag voor een uitgestelde betaing (kredietfaciliteit) eventueel nl informatie met betrekking tot uw financiële positie voldaan kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw eventueel zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van [aanbieder] 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [aanbieder] bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen

is toegestaan.

Beoordelingen

Verzamel niet

wij verzamelen beoordelingen via het platform van [aanbieder]. Als u een Review achterlaat via [aanbieder] dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mail adres op te geven. [aanbieder] deelt Dèze gegevens ontmoette ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. [aanbieder] publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan [aanbieder] contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het zelfstandig dat wij u uitnodigen om een Review achter te laten delen wij uw naam en e-mail adres ontmoette [aanbieder]. Zij gebruiken Dèze gegevens enkel ontmoette het doel u uit te nodigen om een recensie achter te laat. [aanbieder] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genoom om uw eventueel te beschermen. [aanbieder] behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het hefbomen van de dienstverlening derden te te schakelen, hiervoor hebben wij aan [aanbieder] toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw eventueel zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [aanbieder] derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Ups

als u een bestelling bij ons plaatst is het onze Brinke om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van [aanbieder] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens voldaan [aanbieder] delen. [aanbieder] gebruikt Dèze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het zelfstandig dat [aanbieder] onderaannemers inschakelt, stelt [aanbieder] uw gegevens te aan Dèze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Davilex

voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [aanbieder]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en Details met betrekking tot uw bestelling. Dèze gegevens woorden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van [aanbieder]. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens nl Details met betrekking tot uw bestelling. Dèze gegevens woorden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw eventueel worden beschermd verzonden en opgeslagen. [aanbieder] is tot geheimhouding verplicht en gaat uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [aanbieder] gebruikt uw eventueel niet voor anders doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van [aanbieder]. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt [aanbieder] uw bestel-en eventueel met ons. Wij gebruiken Dèze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij Geerts vertrouwelijk ontmoette uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies nl ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt ontmoette de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken Dèze gegevens om-anders dan op uw verzoek-op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens woordenen niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Dèze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een eed van wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch woordenen verzameld door onze website woorden verwerkt ontmoette het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Dèze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser nl besturingssysteem) zijn geen eventueel.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Leppink BV op grond van een wettelijke verplichting woorden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband ontmoette fiscaal van strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk zelfstandig zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij beware uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel Beware totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen ontmoette uw (persoons) gegevens te Beware, Dèze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt beware. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechter

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten ontmoette betrekking tot de eventueel die deur van namens ons woorden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechter dit zijn en schoffel u zich op Dèze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons Riet bekende e-mail adres. In het zelfstandig dat u de gegevens op een ander e-mail adres van bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het zelfstandig van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens gaat u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit eventueel als u vermoedt dat wij uw eventueel op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van daartoe herleidbaar zijn, te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze tabel Contactpersoon voor privacyzaken. U gaat dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mail adres een kopie van alle gegevens met een logbest van de verwerkers die Dèze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij Dèze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van daartoe herleidbaar zijn, te laat aanpassen. U kunt een verzoek ontmoette die strekking doen aan onze tabel Contactpersoon voor privacyzaken. U gaat dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mail adres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op verstandelijke van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (overleden) verwerken die betrekking hebben op uw persoon van daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze tabel Contactpersoon voor privacyzaken. U gaat dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mail adres een bevestiging dat de gegevens tot u de verstandelijke opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon van daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze tabel Contactpersoon voor privacyzaken. U gaat dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek woordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mail adres afschriften van kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt van in opdracht van ons deur andere verwerkers van derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk zelfstandig de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan woorden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechts

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw eventueel deur van in opdracht van Leppink bv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (overleden) verwerken aan u ter beschikking stelen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming van Profiling te woorden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze tabel Contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken Dèze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over schoffel bezoekers de website gebruiken. Dèze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-en regelgeving inzage te geven in Dèze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor anders Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het zelfstandig dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in Dèze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op Dèze pagina's vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij riet verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Leppink BV
De bleek 18
7468DL Enter
Nederland
T (065) 492-8680
E info@lierenshop.eu
Contactpersoon voor privacyzaken GJ Leppink